Bachelor Toegepaste fotografie Fotovakschool

Brochures iFrame

User registration Subscribe

Interviews studenten

Charles Poorter 150x100 Charles Poorter: Deeltijd Creative Design 3e jaar te Amsterdam

Na mijn vooropleidingen in media en evenementmanagement wilde ik in dit thema terug naar het concept matig en creatief bezig zijn. Mijn keuze viel op de Fotovakschool. Hier heb ik geleerd om mijn eigen stijl te vinden en assertiever te worden. Ik ben erg trots op de voortgang die ik in de afgelopen jaren als fotograaf geboekt heb. Het onderdeel fotograferen in de studio heeft ertoe geleid dat ik prachtige studiofoto’s van mijn vriendin heb kunnen maken!

Romina Koopman 150x100

Romina Koopma: Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie 2e jaar te Amsterdam

Van kinds af aan wist ik dat ik later in de creatieve sector wilde gaan werken. Na een vooropleiding aan de kunstacademie miste ik de kennis om mijn creaties in de markt te kunnen zetten, deze vaardigheden leer ik nu aan de Fotovakschool in Amsterdam.

In mijn eerste studiejaar mocht ik meedoen aan een expositie in Duitsland, naderhand werd ik gebeld door mensen die mijn foto’s wilden kopen, dat was iets dat ik echt nooit had verwacht!

Lion de Noier 150x100

Lion de Noier: Deeltijd Vakopleiding 1e jaar te Rotterdam

Als grafisch vormgever creëer ik beelden en fotografie heeft daar altijd onderdeel van uit gemaakt, daarom heb ik besloten mij hierin te verbreden. Ik vind de interactie met mensen prachtig, af en toe spannend, maar dat maakt het leuk! De afwisseling tussen theoretische en dynamische lessen maakt het studeren aan de Fotovakschool prettig.

Inge de Bruin 150x100

Inge de Bruin: MBO Fotografie 1e jaar te Amsterdam

Het intrigerende aan fotografie vind ik om een moment in iemands leven vast te kunnen leggen en daarin de emotie en sfeer terug te kunnen zien. Het heeft ertoe geleid dat ik de stap heb gezet om fotografie te studeren, een stap waar ik trots op ben, want nu studeer ik wat ik leuk vind!

Fleur Louwe 150x100

Fleur Louwe: Afgestudeerd MBO fotografie te Apeldoorn

Tijdens de opleiding heb ik mij geen moment verveeld. Dat we veel uiteenlopende opdrachten in verschillende takken van de fotografie kregen maakte het leuk en afwisselend. Ik kreeg veel feedback, zowel op mijn schoolopdrachten als op mijn vrije werk. Ik wist na mijn stage en studie heel goed wat ik van opdrachtgevers kon verwachten en wat ik zelf te bieden had, dat geeft een zeker gevoel.

Aan het eind van de opleiding stapte ik met plezier het werkveld in als freelance fotograaf.

Renee de Haan 150x100

Renee de Haan: Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie 2e jaar te Apeldoorn

Het uitzoeken en vinden van het juiste moment om iets vast te leggen, dat vind ik een kick. Vooral wanneer het resultaat emoties bij mensen oproept, dat maakt fotografie zo mooi en daarom studeer ik aan de Fotovakschool. Het fijne aan studeren aan de Fotovakschool vind ik de persoonlijke aandacht van docenten, zij stimuleren ons ontzettend veel!

Bianca de Bruijn 150x100

Bianca de Bruijn: Deeltijd Vakopleiding 1e jaar te Rotterdam

Vroeger mocht ik weleens model staan voor mijn vader, hij liet mij vervolgens zien hoe een foto in de donkere kamer ontwikkeld werd. Ik vond het proces interessant en op een latere leeftijd ben ik me meer gaan verdiepen in fotografie.

Ik merk dat ik oog heb voor mooie beelden en dit wilde ik verder ontwikkelen bij de Fotovakschool. De deeltijd opleiding geeft mij de mogelijkheid dit te doen in combinatie met mijn dagelijkse verplichtingen.

Lizzy Mooiweer Creative FD. 7728 150x100

Lizzy Mooiweer: Deeltijd Creative Design

Als grafisch vormgever leek het mij een goede stap om me verder te ontwikkelen richting de fotografie, zodat ik dit later wellicht kan combineren. Het fijne aan deze opleiding is dat je leert denken in concepten. Wat wil je vertellen met je foto. Het gaat een stap verder dan alleen maar een "mooi plaatje" maken. Je zit constant in een creatief proces. Wat mij ook op mijn werk weer wat scherper maakt.

Caroline Reichelt 150x100

Caroline Reichelt: Minor get Visuel te Venlo

I study International Marketing at Fontys and as a hobby I like to take photos. Because my study is very theoretical I wanted some more practical knowledge, that’s why I joined the Get Visual minor at the Fotovakschool. I like the atmosphere and the small classes, you don’t feel like one in a million and that’s nice. Plus I get the chance to improve my business English.

Jana Otto 150x100

Jana Otten: Minor get Visuel te Venlo

In my free time I like to take photos, and in my study I learn to make communication and marketing strategies so for me it seemed a good combination. We have just finished a module were it was important to think outside the box, I liked that very much because before I started with this minor I found the creative part very hard. Another thing I really like about studying here is the small and interactive classes, it’s a nice learning atmosphere.

Dimitri Dimitrakis: Minor get Visuel te Venlo

I always took a lot of photos when I was traveling, and in my study Industrial Product Design we also need to take photos of products. That’s why I chose to do the minor Get Visual at the Fotovakschool. The minor gave me the opportunity to try something new, and to learn more difficult things about photography. What I really like about studying at the Fotovakschool is the interaction with our teachers, it’s nice that they know our names and can help us individually.

User registration Canon

 

VriendenVanDeFotovakschool

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de ANBI-

Stichting Photographic Design Support

 

Statutaire doelstelling

‘De ANBI Stichting Photographic Design Support heeft ten doel het stimuleren van creatief talent in Nederland op het gebied van fotografie en film en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. ‘

 

Bovenstaande bereikt de stichting door het verzamelen en beheren van (sponsor)middelen voor het organiseren van wedstrijden, het toekennen van awards, het houden van tentoonstellingen en verzorgen van publicaties met het werk van (afgestudeerde) fotografie- en film-studenten, waarvan het belangrijkste kenmerk is dat de activiteiten hen stimuleren om zich planmatig op de commerciële markt te begeven. Bij alle activiteiten is het doel dat deelnemers gestimuleerd worden om een substantiële stap voorwaarts te maken. De activiteiten zullen bestaan uit een samenhang van bijvoorbeeld wedstrijden, tentoonstellingen, publicaties, media-aandacht, promotie-acties, trainingen en scholing, vormgeving, uitwisselingen, onderzoek en al wat daarop betrekking heeft.

Afwezigheid van winstoogmerk

 • De ANBI heeft ten doel om de middelen ten goede te laten komen van enerzijds de organisatie en promotie van de ondernomen activiteiten en het verzorgen van publiciteit die de deelnemers ten goede komt, anderzijds als prijzengeld te worden uitgekeerd. Batige saldi worden gereserveerd voor komende activiteiten.
 • Bestemming liquidatiesaldo. LiquidatieSaldi worden aangewend ter bevordering van de marktpositie van startende beroepsbeoefenaren in de fotografie en/of film, na afloop van hun studie.


Missie

De ANBI Stichting Photographic Design Support stimuleert jonge fotografen en filmers om aan de inhoudelijke aspecten van hun werk een zakelijk/organisatorisch/commerciële aanpak toe te voegen. Door het bieden van begeleiding en promotionele mogelijkheden, en door het organiseren van aansprekende wedstrijden en daarmee samenhangende activiteiten wordt het denken in die richting versterkt, en hebben de juist-afgestudeerden een extra mogelijkheid om zich in de markt te zetten.

De ANBI heeft als doel om de verworven sponsormiddelen te verzamelen en conform de doelen te besteden. Sponsormiddelen kunnen uit geld, diensten of producten bestaan.


Werkzaamheden van de instelling

Beleid

Te verwachten werkzaamheden van de instelling

De Stichting Photographic Design Support

zoekt samenwerking en sponsoring ter organisatie, financiering en promotie van activiteiten met partners, sponsors en media.

 • Stelt (beleids-)plannen op,  maakt werkplannen
 • Voert de administratie van de Stichting en van ondernomen projecten
 • Stuurt de uitvoering aan
 • Legt verslag aan bestuur en partners voor
 • Voert promotionele activiteiten om de doelen van de Stichting voor het voetlicht te brengen

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling

 De Stichting Photographic Design Support evalueert jaarlijks de ondernomen activiteiten met de betrokken partijen, en toetst deze aan de doelstellingen.

 Het organiseren van een jaarlijkse Grant voor net afgestudeerde Fotografen is het eerste doel dat wordt nagestreefd. Daartoe is samenwerking gezocht met de Keep an Eye Foundation.

 

Werving van gelden

De Keep an Eye Foundation heeft voor de eerste editie (2015) toegezegd € 20.000 ter beschikking te stellen. Dit geld is gelabeld voor de Prijsuitreiking en het Prijzengeld van de Keep an Eye Fotovakschool Grant (10.000 + 10.000). Overige middelen bestaan uit werkzaamheden en geld waarvoor de Fotovakschool garant staat.

 

De wijze waarop de instelling gelden werft

De Stichting overlegt jaarlijks en tussentijds over plannen en de besteding daarvan met de sponsoren en partners. Bestuursleden brengen vanuit hun werkzaamheden en netwerken suggesties voor activiteiten en partners aan. Sponsorgelden zullen op projecten gelabeld worden geworven.

           

Beschikken over het vermogen van de stichting

De stichting gaat een uitvoeringsovereenkomst aan voor het beschikken over de middelen, beheren van het aanwezige geld, en verslaglegging. In eerste instantie zal de stichting Nederlandse Fotovakschool de uitvoerder van deze overeenkomst zijn. Deze overeenkomst is tot ten minste eind 2018, en wordt tussentijds geëvalueerd.

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur

De bestuurders van de Stichting verdelen in onderling overleg de taken.

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt

De Stichting beschrijft in de uitvoeringsovereenkomst op welke wijze haar vermogen beheerd dient te worden. Jaarlijks wordt de stand van het vermogen bepaald, en beslist het bestuur over de reservering dan wel besteding daarvan. Het bestuur neemt hierover gezamenlijk, met meerderheid van stemmen, beslissingen. Voor het beheer van de middelen is een bankrekening opengesteld, waartoe het bestuur de toegang heeft.

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur

De uitvoerders zowel financieel als organisatorisch overleggen werkplannen en resultaatsverslagen aan het bestuur. Deze worden door het bestuur getoetst aan de beleidsplannen van de Stichting.

Vermogen van de instelling

De instelling start zonder eigen vermogen. Eventuele financiële overschotten van projecten worden gereserveerd voor komende projecten. Vermogensvorming is niet bedoeld, maar kan voortvloeien uit de loop der zaken. Het bestuur besluit over reservering of mogelijk restitutie aan geldschieters.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling

De Stichting doet uitkeringen ten behoeve van de organisatie, promotie en presentatie aan de uitvoerders, op basis van plannen en facturen. Daarnaast reikt de stichting prijzengeld uit aan prijswinnaars van Grants en Awards. Prijswinnaars ontvangen een cheque, waarmee zij het (netto)prijzengeld in ontvangst krijgen.


Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling
Bij aanvang van de Stichtingsactiviteiten is een eerste project al voorzien. In het eerste jaar van de ANBI wordt een ontvangst van sponsorgelden begroot van € 20.000. Dit wordt besteed via activiteiten die de Fotovakschool uitvoert namens de Stichting (max €10.000) en drie prijzen van € 7000, resp, € 2000 en € 1000.

Beheer

Vermogen van de instelling

De stichting beheert in principe geen eigen vermogen. Eventuele baten worden opgevoerd als reserveringen ten behoeve van uitvoeringskosten in het komende jaar.

 

Kostenstructuur van de instelling

De Stichting kan beheerskosten in rekening brengen, als uitvloeisel van de uitvoeringsovereenkomst. In- en uitgaande middelen houden verband met de activiteiten zowel als met het beheer van de Stichting. Activiteiten vloeien voort uit (jaar-)plannen; beheerskosten hebben te maken met administratie en promotie van de stichting zelf. Te denken valt aan bankkosten, opstartkosten, webbeheer, huisstijl etc.

 

Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen. Beloning beleidsbepalers.

De kosten van het beheer worden zo veel mogelijk gedragen door de partners, in de vorm van uitvoerders, door het ter beschikking stellen van werkzaamheden door medewerkers van die partners.


Beschrijving administratieve organisatie.
De jaarlijkse begroting en het verslag van in- en uitgaande middelen worden in opdracht van het bestuur opgesteld uitgevoerd door de financiële medewerkers van de Uitvoeringspartner.

 

Bestuur

Een oneven aantal aanhouden.

Het bestuur van de " Stichting Photographic Design Support " bestaat uit:

Paul Akkermans:         Voorzitter

Tom Meerman:            Secretaris

Ludwik Szwajcer:        Penningmeester

Juryrapport Grants 2016

Watermerk grad Keep an Eye Fotovakschool Grants 2016

Juryleden Roel Sandvoort, Maartje Wildeman, Marieke van der Velden.

“ Wij waren verbaast over de diversiteit van de pitches die vandaag door de deelnemers is geleverd. Zeer divers, en ook zeer aangenaam om naar te kijken. Uit het totaal aantal aanmeldingen zijn 60 deelnemers geselecteerd die mochten deelnemen tijdens de Graduation Show. De tien genomineerden hebben geweldig werk geleverd vandaag. Daaruit zijn er drie deelnemers geselecteerd die een Keep An Eye Fotovakschool Grant krijgen toegewezen.

Na afloop van deze enerverende middag zijn we aanbeland bij het benoemen van de winnaars van de Grants. Hierbij rijken we drie Grants uit. Één prijs ter waarde van 1.000 euro, de tweede prijs van 2.000 euro en de grote Grant ter waarde van 7.000 euro.

Als eerste beginnen we met het uitreiken van de derde prijs, twv 1.000 euro. Na enig beraad met de jury is de winnaar geworden: Lieven Engelen. Een prachtige nieuwe invalshoek van de ramp rondom het Aralmeer.

Als tweede de tweede prijs ter waarde van 2.000 euro. Deze deelnemer heeft zichzelf geprofileerd als waardig kandidaat. De winnaar van de tweede prijs is geworden: Simone Peerdeman.

Last but not least, de grote winnaar van de Award en de Grant ter waarde van 7.000 euro. Deze deelnemer heeft een bijzondere kijk op verschillende onderwerpen. In haar pitch heeft ze een hoop diepgang laten zien. Het is een humanitair verhaal dat een breed publiek aanspreekt. De gedrevenheid spat ervan af. Fotografie wordt gebruikt als therapie door de persoonlijkheid, maar tegelijk een enorm universeel onderwerp, de invloed van oorlogservaringen op de nakomende generaties.

De Winnaar van de Keep an Eye Fotovakschool Grant 2016 is geworden: Gabrielle de Kroon met haar project Vader.

Alle winnaars 2016

Publieksprijs gaat naar Lieven Engelen

Uit alle bijna 400 ingevulde stemformulieren voor de Publieksprijs van de Graduation Show 2016 is met kop en schouders Lieven Engelen als winnaar naar boven gekomen. Zijn foto wordt publiekelijk getoond, aan de gevel van de Fotovakschool.

Lieven Engelen 0601

404

 . 

Waarom de Fotovakschool?

 • Al 75 jaar dé opleider voor vakfotografen
 • De enige particuliere hogeschool met wettelijk erkende fotografie- en filmopleidingen (dus stufi+ov)
 • De ideale leeromgeving door goede doorstroom van beginner tot professional
 • Veel persoonlijke aandacht en kleine groepen
 • Opleidingen door het hele land

Open Dagen

14 oktober: Apeldoorn, Rotterdam, Boxtel
11 november: Hilversum, Amsterdam, Venlo

Meer info

Lookbook

ANBI klein

NRTO keurmerk